Blogs

Genderdiversiteit: méér vrouwen in cybersecurity; het is hoog tijd

Genderdiversiteit: het is tijd voor méér vrouwen in cybersecurity.

Vrouwen zijn sterk gekwalificeerd voor vacatures in cybersecurity. Maar vooroordelen staan genderdiversiteit in de weg, zegt Vincent Zeebregts van Fortinet.

Het is oud nieuws, maar nog steeds actueel: uit onderzoek blijkt dat teams met meer genderdiversiteit beter presteren dan teams die alleen uit mannen bestaan. Toch is slechts 11% van alle beveiligingsprofessionals vrouw. Deze arbeidsparticipatiekloof is vervelend, maar biedt vrouwen ook interessante loopbaankansen. Zij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het tekort aan beveiligingstalent waaronder de sector momenteel gebukt gaat.

vincent zeebregts
Door: Vincent Zeebregts, country manager Nederland van Fortinet.

Het nijpende tekort aan beveiligingspersoneel met de juiste vaardigheden zal naar verwachting alleen maar erger worden. Volgens de prognoses zal 51% van alle verwachte 3,5 miljoen beveiligingsvacatures in 2021 onvervuld blijven. Organisaties kunnen dit tekort aan vaardigheden gedeeltelijk oplossen door teams met een evenwichtiger beleid voor genderdiversiteit samen te stellen. Het aantrekken van meer vrouwen zal niet alleen bijdragen aan meer vervulde vacatures, maar ook de bedrijfsprestaties van ondernemingen ten goede komen. Maar dan moet er wel wat veranderen.

Fortinet verzorgde recentelijk een webinar over dit onderwerp: “Realizing the Benefits of Gender Diversity in Cybersecurity”. Dit gaf inzichten over de voordelen van genderdiversiteit en wat bedrijven moeten doen om meer vrouwelijke beveiligingsprofessionals aan te trekken.

Gendervooroordelen
Vrouwen vertegenwoordig bijna 50% van de wereldwijde beroepsbevolking, maar uit onderzoek naar genderdiversiteit blijkt dat slechts 11% van alle security-professionals vrouw is. Nog opvallender is het feit dat mannen:

 • met 4x grotere waarschijnlijkheid een directiefunctie bekleden dan vrouwen;
 • met 9x meer waarschijnlijkheid een leidinggevende functie bekleden dan vrouwen;
 • 6% meer betaald krijgen dan vrouwen; en
 • te maken krijgen met 240% minder uitingen van discriminatie dan vrouwen.

De vraag is: hoe kan dit?
Het blijkt dat gendervooroordelen een prominent probleem vormen binnen beveiligingsteams. Er zijn helaas nog steeds veel vrouwen binnen en buiten deze branche die bepaalde functies uit de weg gaan vanwege alom heersende (onbewuste en soms bewuste) vooroordelen over genderdiversiteit. Als gevolg hiervan zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Om dit probleem aan te pakken moeten bedrijven stoppen met het uitsluiten van talent en een nieuwe invulling geven aan de manier waarop ze naar vaardigheden zoeken tijdens het wervingsproces en bedrijfspromoties. Organisaties die hun focus richten op het terugdringen van vooroordelen zullen in staat zijn om meer talent aan te trekken en reeds aanwezig talent langer te behouden. Zo levert genderdiversiteit alleen maar voordelen op.

Breder scala aan vaardigheden
Fortinet startte onlangs een project rondom genderdiversiteit met dataexpert Datalere. Hierin werden duizenden vacatures en cv’s van kandidaten verzameld die betrekking hebben op beveiligingsfuncties, variërend van incidentrespons-specialist tot CISO. Met behulp van technologie voor taalverwerking analyseerden we de vacatures en cv’s op vermeldingen van soft skills en harde vaardigheden en diverse eigenschappen van kandidaten, zoals hun geslacht, de regelmaat waarmee zij van baan wisselden en de duur van hun arbeidsverband bij hun huidige werkgever. We verdeelden de soft skills onder in vier kwadranten voor een diepgaander analyse van de functievereisten en de kandidaten die daaraan voldeden.
De vier kwadranten waren:

 • Leiderschap
 • Interpersoonlijke en communicatievaardigheden
 • Analytische vaardigheden
 • Persoonlijke eigenschappen

Van de 20 belangrijkste vaardigheden die werkgevers opvoerden in vacatures voor de functie van CIO kunnen 17 vaardigheden als soft skills worden aangemerkt.

Uit een analyse van cv’s blijkt daarnaast dat vrouwen een breder scala aan vaardigheden naar beveiligingsfuncties meebrengen. Zo geven ze in alle vier kwadranten blijk van meer soft skills dan mannen. Uit onderzoek blijkt dat deze zachte vaardigheden belangrijke onderscheidende kenmerken zijn van succesvolle leiders in de security-sector. De cv’s van vrouwelijke banenjagers gaven blijk van:

 • 52,5% meer soft skills in alle vier kwadranten
 • 150% meer analytische vaardigheden
 • 46% meer vaardigheden die in het leiderschapskwadrant vielen.

Uit deze analyse blijkt duidelijk dat vrouwen sterk gekwalificeerd zijn om openstaande vacatures in de cybersecurity-sector te vervullen. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze niet alleen over ervaring en technische vaardigheden beschikken, maar ook over de soft skills die van cruciaal belang zijn om teams diverser en productiever te maken. Uit onze onderzoeksresultaten kan worden afgeleid dat organisaties die de toegevoegde waarde willen benutten die vrouwen te bieden hebben, tijdens het beoordelen van sollicitanten meer aandacht zouden moeten besteden aan soft skills. Dit is nodig om voor meer genderdiversiteit te zorgen en daarmee zakelijk succes te bevorderen.

En het is mogelijk om dit zakelijke succes in harde cijfers uit te drukken. Zo komt uit onderzoek door Fortinet naar voren dat teams met een gebalanceerde genderdiversiteit in 73% van alle gevallen betere beslissingen nemen. Bij teams die louter uit mannen bestonden lag dit percentage op 58%. Bij durfkapitalisten die in de technologiesector investeren bleken door vrouwen geleide teams een 12% hogere omzet te realiseren dan teams waarin mannen de boventoon voerden. Durfkapitalisten bij wie minimaal één vrouw in het bestuur zat, presteerden 63% beter dan concurrenten waar alleen sprake was van mannelijke directieleden.

De toekomst van de security-sector
De afgelopen jaren hebben bedrijven blijk gegeven van de wens om een sterkere nadruk te leggen op genderdiversiteit in hun wervingsprocessen. We zouden onze krachten moeten bundelen om daar slagvaardiger werk van te maken. Dit is mogelijk door het hanteren van gerichtere en meer inclusieve wervingsstrategieën en meer vrouwen aan te nemen voor belangrijke beveiligingsfuncties.

Om de loopbaankansen in deze sector te bevorderen betekent genderdiversiteit ook gelijke betaling. Hierin is de rol van de werkgever erg belangrijk. Gelukkig worden er op dit moment goede stappen gezet, APG maakte onlangs bekend dat het salaris van vrouwen op hetzelfde niveau wordt gebracht als dat van mannelijke collega’s met vergelijkbare functies, ervaring en dienstjaren. Niet elk bedrijf is zo netjes. Wees je bewust van de salariskloof tussen mannen en vrouwen. Ga na of je potentiele werkgever daar cijfers over heeft gepubliceerd. Aan de hand daarvan kun je vaststellen hoe je salarisniveau eruit zou moeten zien en ervoor zorgen dat je loon naar werken krijgt.

Tot slot
De security-sector biedt uitstekende loopbaankansen voor zo’n beetje iedereen die over de juiste vaardigheden beschikt. De combinatie van zachte leiderschapsvaardigheden en harde vaardigheden die genderdiversiteit meebrengt op het gebied van beveiligingsstrategieën, management, security awareness-training, risicobeoordelingen en beveiligingsprocedures maakt iedereen, ongeacht diens geslacht, geaardheid en etnische of sociale achtergrond geschikt voor een functie in de beveiligingssector. En belangrijker nog: bedrijven zitten te trappelen om hen aan te nemen.

Naar boven